...กองสนามบิน  ศูนย์การบินทหารบก  ยินดีต้อนรับ...     
Kostenlose Uhr fur die Homepage clock for blog
ศูนย์การบินทหารบก
โรงเรียนการบินทหารบก
กองบินสนับสนุนทั่วไป
กองบินปีกหมุนที่ ๑
กองบินปีกหมุนที่ ๒
กองบินปีกหมุนที่ ๓
กองบินปีกหมุนที่ ๙ (ผสม)
กบบ.ศคย.ทบ.
ร้อย.บ.พล.ม.๑
ร้อย.บ.พล.ร.๒ รอ.
ร้อย.บ.พล.ร.๖
ร้อย.บ.พล.ร.๙
กองทัพอากาศ
กองการบินทหารเรือ
กองบินตำรวจ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมการบินพลเรือน
วิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม
โรงเรียนการบินกรุงเทพ
สถาบันการบินพลเรือน (บ่อฝ้าย)
โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ
ฝูงบิน ๖๐๔
สมาคมการบินกองทัพอากาศ
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท โรยัล สกาย จำกัด
บริษัท ยัง อีเกิ้ล จำกัด
บริษัท ไทยเจนเนอรัลฯ จำกัด
บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำกัด
กรมควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ
กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
รัฐบาลไทย
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
กรมสารบรรณทหารบก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายสิบทหารบก
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
โรงเรียนทหารราบ
โรงเรียนทหารม้า
โรงเรียนทหารปืนใหญ่
โรงเรียนทหารช่าง
โรงเรียนทหารสื่อสาร

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่หัวหน้ากองสนามบิน ศูนย์การบินทหารบก ระหว่าง พ.อ.คณิศร เถระพัฒน์ กับ พ.อ.อวิรุทธ์ สวดประโคน ณ บก.กสบ.ศบบ. เมื่อ ๒๒ ก.ค.๕๙

พ.อ.คณิศร เถระพัฒน์ หก.กสบ.ศบบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ กสบ.ศบบ. เมื่อ ๒ ก.พ.๕๙

นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม มอบน้ำยาตรวจสารเสพติด และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ กองสนามบิน ศูนย์การบินทหารบก เพื่อใช้ในการสุ่มตรวจกำลังพล ทหารกองประจำการที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้าข่ายยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสุ่มตรวจทหารกองประจำการ หลังจากกลับจากการลาไปเยี่ยมญาติ ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม เมื่อ ๒ พ.ย.๕๘

 

 


๒๓ ส.ค.๕๙